Börja läsa med Läskråkan

I serien Läskråkan samlar vi etablerade författare och illustratörer som med engagerande och spännande berättelser på olika nivåer kan underlätta lästräningen för barn. Serien kan fungera som ett första steg till att bli en van och flitig läsare.

Böckerna i Läskråkan är utvecklade i samarbete med en expert på lästräning och översatta med fokus på ett tydligt och enkelt språk:

För nybörjaren som behöver enkla berättelser och stöd i läsningen. Meningarna är korta, orden välbekanta och inte för svåra, och det är 1–5 rader text på varje sida. Typsnittet är stort och de färgglada illustrationerna hjälper till att föra historien framåt.

 Läskråkan nivå 1 har:

 • Korta, enkla meningar
 • Välbekanta ord, som upprepas och som inte är för svåra
 • Stort, tydligt typsnitt
 • 1–5 rader per sida
 • Färgglada, fantasifulla bilder som hjälper till att berätta historien

 Förslag på hur du kan stödja ditt barns lästräning, nivå 1

 • Som en väg in i berättelsen kan du innan läsningen be ditt barn fundera på vad han eller hon tror att boken handlar om. Vilka ledtrådar får ni när ni tittar på bilden på framsidan och läser baksidestexten?
 • Sitt med hela tiden så att du kan ge stöd och uppmuntran medan ni läser. Hjälp ditt barn att ljuda ord hon inte känner igen. Att du själv visar intresse och engagemang gör lässtunden roligare för ditt barn.
 • När ni har läst klart berättelsen kan ni gå tillbaka till de ord som barnet tyckte var svåra och prata lite mer om dem. Det ökar chansen att hon kommer ihåg de nya orden och lättare kan bygga upp sitt ordförråd.

 Passar läsare vars självförtroende har växt lite och som börjar kunna ta till sig lite längre berättelser. Här krävs ett lite större ordförråd, och böckerna har en större variation i meningarnas uppbyggnad. Varje sida har högst 8 rader text och stora, tilltalande bilder.

 Läskråkan nivå 2 har:

 • Ett lättillgängligt typsnitt
 • Upp till 8 rader per sida
 • Ljusa, tilltalande bilder för att öka intresset
 • Variation i hur meningarna är uppbyggda
 • Ett lite större ordförråd
 • Starka teman och karaktärer

Förslag på hur du kan stödja ditt barns lästräning, nivå 2

 • Uppmuntra ditt barn under läsningen av berättelsen. Att du själv engagerar dig och är positiv gör läsandet roligare för barnet.
 • När ditt barn har läst ut boken kan du be honom eller henne att återberätta historien med egna ord och på sitt eget sätt. På så vis kan du se hur mycket av berättelsen hon har förstått under sin första genomläsning.
 • Du kan också fråga vilken del av berättelsen som barnet gillade bäst och varför, eller vilken karaktär hon tyckte bäst om. Var en god lyssnare. Din nyfikenhet och dina frågor gör bokstunden mer minnesvärd och meningsfull för barnet.

Passar de barn som har lärt sig att läsa mer obehindrat. Här introduceras en boks uppdelning i kapitel och en mer komplicerad berättelsetråd. Språket är rikare och mer varierat och varje titel är rikligt illustrerad, med spännande karaktärer och ämnen. Även faktaböcker finns representerade på den här nivån.

Läskråkans nivå 3 har:

 • En boks uppdelning i kapitel och en mer komplicerad berättelsetråd.
 • Ett rikt, varierat språk för att utmana och intressera den lite vanare läsaren.
 • Rikligt med illustrationer
 • Spännande karaktärer och ämnen

Förslag på hur du kan stödja barnets lästräning, nivå 3

 • Uppmuntra ditt barn att läsa. Att du själv engagerar dig och är positiv hjälper till att göra läsandet roligt.
 • På den här nivån kan ditt barn läsa högt för dig någorlunda flytande. I stället för att rätta varje misstag han eller hon gör, kan du när ditt barn har läst ut boken återvända till de ord barnet tyckte var svåra. På det sättet kan hon lättare behålla flytet i läsningen. Barnet får även bättre självförtroende om hon slipper bli rättad varje gång hon gör fel.
 • Prata om de teman och händelser som finns i berättelsen tillsammans med ditt barn. Har han eller hon läst någon annan berättelse som påminner om den här boken, eller som har någon liknande huvudperson? Det här kommer att träna barnet i att jämföra olika berättelser och lära sig se skillnader och likheter mellan olika sätt att berätta.

EU:s nya dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation) från 25 maj 2018 ersätter Personuppgiftslagen (PuL) och syftar till att stärka skyddet för fysiska personer vid behandling av personuppgifter. Detta innebär att nya krav ställs på företag och myndigheter som samlar in och hanterar personuppgifter. GDPR konkretiserar regelverket för personliga data och förtydligar ansvaret för de uppgifter som hanteras och lagras.

Denna integritetspolicy beskriver hantering av de personuppgifter som registreras av Argasso bokförlag. Med personuppgifter avses all den information som kan hänföras till en levande fysisk person. Det innebär att uppgifter som namn, personnummer, kontaktuppgifter, telefonnummer, e-postadresser, fotografier och IP-nummer ingår. All registrerad information behandlas i enlighet med denna policy och inom ramen för gällande dataskyddsbestämmelser. Inga tredjepartsavtal eller spårprogram är installerade inom Argasso, frånsett de som finns hos samarbetspartners och regleras via personuppgiftsbiträdesavtal.

Hur samlar vi in information?

Argasso samlar in material via formulär på vår hemsida, e-post, sms, sociala medier eller annan allmänt tillgänglig information. Detta innebär att vi registrerar personuppgifter i samband med beställningar av böcker och kataloger utskick av böcker som fri- och recensionsexemplar inköp av varor och tjänster avtal med rättighetsinnehavare  anmälan till vårt nyhetsbrev (e-postadresser) e-postutskick av informationsmaterial (e-postadresser). Merparten av vår insamling sker genom registrering på vår webbsida.

Hur använder vi personuppgifterna?

Insamlade personuppgifter används till att fullgöra våra åtaganden och informera om vår verksamhet. Här nedan beskrivs vår behandling:

Om du är kontaktperson hos leverantör eller återförsäljare eller är övrig kund

Ändamål

Fullgöra avtalade inköp eller bokbeställningar, hantering av betalningar och ekonomisk redovisning.

Uppgifter

Namn på kontaktperson, företagets kontaktuppgifter. För enskild firma eller privatperson: personnummer, adressuppgifter, e-postadress, telefonnummer.

Laglig grund

Fullgörande av avtal, intresseavvägning.

Lagringsperiod

Sparas så länge ett affärsförhållande föreligger och ytterligare 24 månader, med undantag av uppgifter vi måste spara enligt lag, till exempel bokföringslagen.

 

Om du får recensionsexemplar, friexemplar eller annat informationsmaterial

Ändamål

Hantera beställningar och utskick av böcker, kataloger och annat informationsmaterial.

Uppgifter

Namn, företag, adressuppgifter, e-postadress.

Laglig grund

Intresseavvägning, fullgörande av avtalat åtagande.

Lagringsperiod

Sparas i ett år från datum för senaste utskick.

 

Om du får vårt nyhetsbrev eller annat digitalt informationsmaterial

Ändamål

Marknadsföra och distribuera nyhetsbrev och annan elektronisk information om företaget och våra böcker via e-post.

Uppgifter

Namn, e-postadress.

Laglig grund

Intresseavvägning.

Lagringsperiod

Till dess mottagaren avregistrerar nyhetsbrevet.

 

Om du som upphovsperson ingår avtal med Argasso

Ändamål

Bedriva vår utgivningsverksamhet och fullgöra avtalade rättighetsåtaganden med upphovspersoner: författare, översättare, illustratörer, fotografer med flera. För detta syfte behöver vi behandla personuppgifter i samband med färdigställande av manus, produktion, marknadsföring, försäljning, distribution av artikelinformation, uppföljning av försäljning och utbetalning av ersättning.

Uppgifter

Namn, adress, e-postadress, telefonnummer, betalningsuppgifter, bilder, personuppgifter i verks- och artikelinformation, eventuell annan lämnad information. Vi kan också behöva registrera personnummer för att säkerställa identiteten och slutföra finansiella åtaganden. Med verksinformation avses material kopplat till ett litterärt verk: avtalskopior, framtagande av manus, korrespondens i anslutning till verket och liknande uppgifter. Med artikelinformation avses faktauppgifter kopplade till ett visst verk, uppgifter som bland annat krävs för att följa ett verks historik, exempelvis verkets titel, ISBN och namn på upphovspersoner.

Laglig grund

För utgivningsverksamheten: fullgörande av avtal. För verks- och artikelinformationen: intresseavvägning.

Lagringsperiod

Personuppgifter rörande vår utgivningsverksamhet sparas så länge avtalet är giltigt och, om inget annat överenskommits, i ytterligare 24 månader. Dock kvarstår uppgifter för betalningsåtaganden tills betalningarna fullgjorts och uppgifter med lagkrav, till exempel bokföringslagen och inkomstskattelagen, så länge kravet föreligger. För personuppgifter som används för verks- och artikelinformation gör vi årsvisa bedömningar och raderar uppgifterna när grunden intresseavvägning inte längre kan åberopas. Kopior på ingångna avtal kopplade till ett verk och tillhörande korrespondens sparas under den upphovsrättsligt lagstadgade skyddstiden.

 

Om du kommunicerar med oss via e-post och andra ostrukturerade dokument

Ändamål

Möjliggöra konversationer via e-post med bifogade dokument i vår verksamhet.

Uppgifter

Namn, e-postadresser, andra kontaktuppgifter i förekommande fall.

Laglig grund

Intresseavvägning.

Lagringsperiod

E-post med den lagliga grunden intresseavvägning sparas så länge grunden kan åberopas, dock längst i fem år, varefter all e-post raderas. Övrig e-post raderas när ärendet avslutats.

 

Personuppgifter lämnas till tredje part enbart för att uppfylla avtalade åtaganden och för betalningsbevakning i förekommande fall. Behandling hos tredje part sker i enlighet med våra instruktioner och lämnade personuppgifter får inte användas för egna syften. Vid beställningar av böcker eller friexemplar genom vår hemsida kommer personuppgifter att hanteras av vårt webbhotell, i vissa fall också av vår distributionspartner. Detta regleras av separata personuppgiftsbiträdesavtal. Inga uppgifter överförs och behandlas utanför EU/EES-området.

Hur skyddar vi personuppgifterna?

Vi värnar om en hög säkerhet för alla personuppgifter och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, i enlighet med branschstandard, för att skydda alla personuppgifter från obehörig åtkomst, ändring eller spridning.

Vilka rättigheter har du?

Dataskyddsbestämmelserna ger registrerade fysiska personer ett flertal rättigheter, bland annat:

Du har rätt att när som helst begära att få tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig och att få felaktiga, missvisande eller ofullständiga uppgifter rättade, avidentifierade eller raderade. Du kan också kräva att behandlingen av personuppgifterna begränsas, om inte behandlingen är en förutsättning för att vi ska kunna uppfylla ett avtal eller tillhandahålla en tjänst till dig. Vissa av dina uppgifter kan också behöva sparas för att uppfylla skyldigheter enligt lag. Du har vidare rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter eller att invända mot de personuppgiftsbehandlingar vi gör under den lagliga grunden intresseavvägning. Notera att vissa av rättigheterna endast gäller i särskilda situationer, exempelvis rätten till dataportabilitet, som bara gäller i de fall behandlingen sker automatiserat, grundar sig på ett avtal eller samtycke och begränsas till de uppgifter du själv har lämnat till oss.

Du har rätt att vända dig till tillsynsmyndigheten om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med tillämplig dataskyddslagstiftning. Tag då kontakt med Datainspektionen: www.datainspektionen.se

Cookies

Vi använder cookies, en textfil som sparas på besökarens dator, för att identifiera användare av vår hemsida som unika men anonyma individer. Det hjälper oss att registrera antalet besökare och ge statistik och information om användningen. Cookies används också för att anpassa innehållet efter användaren och förbättra servicen.

Personuppgiftsansvarig

Argasso bokförlag AB är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att alla personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Kontakta oss om du har synpunkter på vår användning av dina personuppgifter eller vill ha mer information. Kontaktuppgifter:

Argasso bokförlag AB
Lasarettsgatan 12
891 33 Örnsköldsvik.
Telefon: 0660 273640
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Argasso kan komma att från tid till annan göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen av policyn finns alltid tillgänglig på Argassos webbsida.

Senast uppdaterad: 2018-05-25
Argasso bokförlag AB

– förtrollande äventyr i fjärran länder

 

{product_snapshot:id=57,align=left}

{product_snapshot:id=7,showname=y,showimage=y,showprice=y}

Om förlaget

Argasso är ett barnboksförlag som etablerades i december 2002 och ger ut 18–20 titlar per år. Sedan några år tillbaka publicerar förlaget även 5–10 e-böcker årligen.

Argasso bokförlag ger framför allt ut lättlästa böcker för barn och ungdomar (i serien Läsvänligt) och kapitelböcker för mellanåldern. I vår tidigare utgivning finns även ett antal klassiska seriealbum och humoristiska faktaböcker.

Vi har knutna till oss en mängd etablerade och populära författare som alla behärskar det korta formatet, till exempel >>

 
 

Vi använder cookies på denna webplats.